PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

SZKOLENIA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY OSÓB I RZECZY

Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy odbywa się w zakresie kursów kwalifikacyjnych oraz szkolenia okresowego dla bloków programów:

blok programowy:
– C1, C, C1+E, C+E
– D1, D, D1+E, D+E

Zgodnie z art. 39a  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2140.)  każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe.

ZASADY SZKOLENIA

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy realizowane jest w ramach

Zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314)

1. Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć
2. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje 140 godzin zajęć
3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godzin zajęć
4. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca obejmuje 35 godzin zajęć
5. Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć

Warto również pamiętać o szkoleniach okresowych, które przewidziane są dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:
– kat. C przed 10.09.2009
– kat. D przed 10.09.2008
bądź uzyskali odpowiedni kurs kwalifikacyjny, kierowcy podlegają szkoleniu okresowemu cyklicznie co 5 lat.

Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

1) ukończyła:

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
 • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
 • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
 • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

3)nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;

6) ukończyła szkolenie okresowe.

1a. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

 • pamiętaj, że szkolenia okresowe możesz ukończyć w każdym państwie członkowskim. Otrzymasz wtedy dodatkowy dokument do prawa jazdy tj. :(świadectwo kwalifikacji zawodowej dla obcokrajowców).
 • Pamiętaj, że szkolenie okresowe kończysz dla jednego bloku programowego (np. C1,C,C1+E, C+E), a uprawnienia otrzymujesz również do autobusu , o ile posiadasz prawo jazdy kat. D. Ta zależność działa również odwrotnie.
 • Pamiętaj, że po odbyciu 5 dni zajęć na szkoleniu okresowym otrzymujesz w ośrodku szkoleniowym Turbo świadectwo kwalifikacji zawodowej, z którym zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy z wpisanym kodem ,,95″ i dopiero po tym możesz wykonywać przewóz zarobkowy..
 • Pamiętaj, że co 5 lat należy poddawać weryfikacji swoje uprawnienia i przez miesiąc odświeżasz swoje dokumenty: prawko i kartę kierowcy.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara a brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej jest bardzo wysoka oraz uniemożliwia dalszą jazdę.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Art. 39b. 1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 2. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wymagane dokumenty :

Żeby uzyskać kod 95, należy złożyć w wydziale komunikacji kopie następujących dokumentów:

 • prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
 • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
 • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).

Oryginały dokumentów należy przynieść do wglądu.

Należy dołączyć wypełniony odpowiedni wniosek oraz jedno zdjęcie 3,5×4,5 cm.

Szkolenia okresowe można rozpocząć w terminie odpowiadającym uczestnikowi od poniedziałku do piątku